LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

STT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Hội nghị thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

Bộ GD&ĐT

Hiệu trưởng  các trường ĐH, CĐ; các Bộ, Ngành hữu quan

Tháng 01/2013

2

Các trường ĐH, CĐ đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

Vụ Giáo dục Đại học

Các trường ĐH, CĐ

Trước ngày 05/02/2013

3

Các trường ĐH, CĐ đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

Vụ Kế hoạch tài chính

Vụ GDĐH,

Các trường ĐH, CĐ

Trước 25/02/2013

4

Ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

Bộ GD&ĐT

Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Tháng 02/2013

5

Tập huấn công tác tuyển sinh, máy tính và đăng ký hộp thư điện tử

Cục KTKĐCL

GD

Trưởng phòng GDCN/ Khảo thí/Đào tạo và chuyên viên máy tính của các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Từ 03/3/2013 đến 05/3/2013

6

Các sở GD&ĐT tổ chức triển khai công tác tuyển sinh

Các sở

GD&ĐT

Các phòng GDCN/ Khảo thí và các trường THPT

Trước 10/3/2013

7

Các trường THPT thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT. Các sở GD&ĐT thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT của thí sinh tự do

Các trường THPT và các Sở GD&ĐT

Các sở GD&ĐT

Từ 11/3 đến hết 11/4/2013 (không kết thúc trước hoặc sau thời hạn này)

8

Các trường ĐH, CĐ thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT mã 99

Các trường ĐH, CĐ

Từ 12/4 đến hết 19/4/2013

9

Các sở GD&ĐT bàn giao hồ sơ và lệ phí ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ. Các Sở GD&ĐT và các trường bàn giao lệ phí tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT

Cục KTKĐCLGD

Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

– Tại Hà Nội:

ngày 05/5/2013

– Tại TP.HCM: ngày 07/5/2013

10

Các sở GD&ĐT truyền và gửi đĩa dữ liệu ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ và Cục KTKĐCLGD

Các sở GD&ĐT

Cục KTKĐCLGD

Các trường ĐH, CĐ

Từ 2/5/2013

đến 6/5/2013

11

Các trường ĐH, CĐ xử lý dữ liệu ĐKDT

Các trường ĐH, CĐ

Cục KTKĐCLGD

Từ 8/5/2013

đến 30/5/2013

12

Các trường ĐH có thí sinh thi tại các cụm thi, thông báo cho Hội đồng coi thi liên trường số lượng thí sinh của từng khối thi

Các trường ĐH

Hội đồng coi thi liên trường

Trước 20/5/2013

13

Hội đồng coi thi liên trường thông báo cho các trường ĐH thứ tự phòng thi, địa điểm phòng thi và số lượng thí sinh mỗi phòng thi

Hội đồng

coi thi liên trường

Các trường ĐH

Trước 25/5/2013

14

Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị TS của các Sở GD&ĐT, các trường có tổ chức thi và kiểm tra các địa điểm sao in đề thi

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT

Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Từ 25/5/2013 đến 25/6/2013

15

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT xúc tiến công tác chuẩn bị biên soạn đề thi.

Cục KTKĐCL

GD

Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Tháng 5/2013

16

Các trường ĐH, CĐ lập phòng thi, in giấy báo dự thi và gửi giấy báo dự thi cho các Sở. Gửi các trường không tổ chức thi dữ liệu ĐKDT của thí sinh có nguyện vọng học tại các trường này

Các trường ĐH, CĐ tổ chức thi

Các sở GD&ĐT và các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi

Trước 30/5/2013

17

Các sở GD&ĐT gửi giấy báo dự thi cho thí sinh

Các sở GD&ĐT

Hệ thống tuyển sinh của sở GD&ĐT

Từ  30/5/2013

đến 5/6/2013

18

– Thi ĐH đợt I: Khối A, A1, V

– Thi ĐH đợt II: Khối B, C, D, N, H, T, R, M, K

– Thi CĐ đợt III: các trường cao đẳng thi tuyển sinh

Các trường ĐH, CĐ

Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

– Ngày 4-5/7/2013

– Ngày 9-10/7/2013

 

– Ngày 15 – 16/ 7/ 2013

19

Các trường ĐH có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục KTKĐCLGD

Các trường ĐH có tổ chức thi  tuyển sinh

Cục KTKĐCLGD

Trước 01/8/2013

20

Các trường CĐ có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục KTKĐCLGD

Các trường CĐ có tổ chức thi  tuyển sinh

Cục KTKĐCLGD

Trước 05/8/2013

21

Xử lý dữ liệu, công bố điểm sàn, kết quả thi của thí sinh trên mạng internet và trên các phương tiện thông tin đại chúng

Hội đồng điểm sàn

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT.

Các trường ĐH, CĐ

Trước 10/8/2013

22

Gửi giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ, phiếu báo điểm của thí sinh và dữ liệu kết quả thi cho các trường không tổ chức thi tuyển sinh và hệ CĐ của các ĐH, trường ĐH

Các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi  tuyển sinh

Cục KTKĐCLGD,

 các trường không tổ chức thi tuyển sinh

Trước 10/8/2013

23

Các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển, gửi Giấy chứng nhận kết quả thi, Phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho các sở GD&ĐT, để các sở GD&ĐT gửi cho thí sinh.

Các trường ĐH, CĐ

Các sở GD&ĐT

Trước ngày 20/8/2013

24

Các trường ĐH, CĐ, các sở GD&ĐT báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2013 về Cục KTKĐCLGD

Các trường ĐH, CĐ

Các sở GD&ĐT,

Cục KTKĐCLGD

Chậm nhất ngày 30/11/2013

25

Các trường ĐH, CĐ  đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 về Vụ Giáo dục Đại học

Vụ Giáo dục Đại học

Các trường ĐH, CĐ,

Chậm nhất ngày 30/12/2013

26

Tổ chức rà soát, kiểm tra các trường ĐH, CĐ trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo các quy định hiện hành

Vụ Giáo dục Đại học

Vụ KHTC,

Cục KTKĐCLGD,

Các trường ĐH, CĐ

Advertisements

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012

TT

Nội dung công tác

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian
thực hiện

1

Hội nghị Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng năm 2012

Vụ GDĐH

Văn phòng Bộ,

Cục KT&KĐCL, Hiệu trưởng  các trường ĐH, CĐ; các Bộ, Ngành hữu quan

Tháng 02/2012

2

Các trường ĐH, CĐ đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012

Vụ GDĐH

Các trường ĐH, CĐ

Tháng 18/2/2012

3

Các trường ĐH, CĐ đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012

Vụ KHTC

Vụ GDĐH,

Các trường ĐH, CĐ

Trước 05/3/2012

4

Các trường ĐH, CĐ có đề xuất phương án tự chủ tuyển sinh làm Đề án gửi về Vụ Giáo dục Đại học

Vụ GDĐH

Cục KT&KĐCL,

Các trường ĐH,CĐ

Trước ngày 29/2/2012

5

Ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.

Bộ GD&ĐT

Các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Tháng 03/2012

6

Tập huấn công tác tuyển sinh, máy tính và đăng ký hộp thư điện tử

Cục KTKĐCL

Trưởng phòng GDCN/ Khảo thí,/Đào tạo và chuyên viên máy tính của các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Từ 05/3/2012 đến 08/3/2012

 

7

Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2012

Vụ GDĐH

Cục KTKĐCL,

Các trường ĐH, CĐ

Tháng 4/2012

8

Các Sở GD&ĐT tổ chức triển khai công tác tuyển sinh

Các sở

GD&ĐT

Các phòng GDCN/ Khảo thí và các trường THPT

Trước 15/3/2012

9

Các trường THPT thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT. Các sở GD&ĐT thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT của thí sinh tự do

Các trường THPT và các Sở GD&ĐT

Các sở GD&ĐT

Từ 15/3 đến hết ngày 16/4/2012

10

Các trường ĐH, CĐ thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT mã 99

Các trường ĐH, CĐ

Từ 17/4 đến hết ngày 23/4/2012

11

Các Sở GD&ĐT bàn giao hồ sơ và lệ phí ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ. Các Sở GD&ĐT và các trường bàn giao lệ phí tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT

Cục KTKĐCL

Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

– Tại Hà Nội:

ngày 10/5/2012

– Tại TP.HCM: ngày 12/5/2012

12

Các sở GD&ĐT truyền và gửi đĩa dữ liệu ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ và Cục KTKĐCL

Các sở GD&ĐT

Cục KTKĐCL

Các trường ĐH,CĐ

Từ 7/5/2012

đến 11/5/2012

13

Các trường ĐH, CĐ xử lý dữ liệu ĐKDT

Các trường ĐH, CĐ

Cục KTKĐCL

Từ 14/5/2012

đến 31/5/2012

14

Các trường ĐH có thí sinh thi tại các cụm thi, thông báo cho Hội đồng coi thi liên trường số lượng thí sinh của từng khối thi.

Các trường ĐH

Hội đồng coi thi liên trường

Trước 25/5/2012

15

Hội đồng coi thi liên trường thông báo cho các trường ĐH thứ tự phòng thi, địa điểm phòng thi và số lượng thí sinh mỗi phòng thi.

Hội đồng

coi thi liên trường

Các trường ĐH

Trước 31/5/2012

16

Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị TS của các Sở GD&ĐT, các trường có tổ chức thi và kiểm tra các địa điểm sao in đề thi.

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT

Các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Từ 01/6/2012 đến 25/6/2012

17

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT xúc tiến công tác chuẩn bị biên soạn đề thi.

Cục KTKĐCL

Các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Tháng 5/2012

18

Các trường ĐH, CĐ lập phòng thi, in giấy báo dự thi và gửi giấy báo dự thi cho các Sở.

Gửi các trường không tổ chức thi dữ liệu ĐKDT của thí sinh có nguyện vọng học tại các trường này.

Các trường ĐH, CĐ tổ chức thi

Các sở GD&ĐT và các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi

Trước 01/6/2012

19

Các Sở GD&ĐT gửi giấy báo dự thi cho thí sinh

Các sở GD&ĐT

Hệ thống tuyển sinh của sở GD&ĐT

Từ  01/6/2012

đến 8/6/2012

20

– Thi ĐH đợt I: Khối A, A1, V

– Thi ĐH đợt II: Khối B, C, D, N, H, T, R, M, K

– Thi CĐ đợt III: các trường cao đẳng thi tuyển sinh

Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Các trường
ĐH, CĐ

– 4/7 và 5/7/2012

 

–  9/7 và 10/7/2012

 

– 15 và 16/7/2012

21 Các trường ĐH có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục KTKĐCL

Các trường ĐH có tổ chức thi  tuyển sinh

Cục KTKĐCL

Trước 10/8/2012
22 Các trường CĐ có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục KTKĐCL.

Các trường CĐ có tổ chức thi  tuyển sinh

Cục KTKĐCL

Trước 15/8/2012
23 Gửi giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ, phiếu báo điểm của thí sinh và dữ liệu kết quả thi cho các trường không tổ chức thi tuyển sinh và hệ CĐ của các ĐH, trường ĐH

Các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi  tuyển sinh

Cục KTKĐCL,

 các trường  không tổ chức thi tuyển sinh

Trước 15/8/2012
24 Xử lý dữ liệu, công bố điểm sàn, kết quả thi của thí sinh trên mạng intenet và trên các phương tiện thông tin đại chúng

Hội đồng điểm sàn

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT

Trước 15/8/2012
25 Các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển, gửi Giấy chứng nhận kết quả thi, Phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho các sở GD&ĐT, để các Sở GD&ĐT gửi cho thí sinh.

Các trường ĐH, CĐ

Các Sở GD&ĐT

Từ ngày 20/8/2012
26 Các trường ĐH, CĐ còn chỉ tiêu thông báo điều kiện xét tuyển và tổ chức xét tuyển.

Các trường ĐH, CĐ

Các Sở GD&ĐT

Từ ngày 21/8/2012

đến hết ngày 30/11/2012

27 Các trường ĐH, CĐ có đề xuất phương án tự chủ tuyển sinh làm Đề án gửi về Vụ Giáo dục Đại học

Vụ GDĐH

Các trường ĐH, CĐ

Trước ngày 30/9/2012
28 Các trường ĐH, CĐ các Sở GD&ĐT báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2012 về Vụ Giáo dục Đại học

Vụ GDĐH

Các trường ĐH, CĐ, Các Sở GD&ĐT

Chậm nhất ngày 30/12/2012
29 Các trường ĐH, CĐ  đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013 về Vụ Giáo dục Đại học

Vụ GDĐH

Các trường ĐH, CĐ,

Chậm nhất ngày 30/12/2012
30 Tổ chức rà soát, kiểm tra các trường ĐH, CĐ trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo các quy định hiện hành

Vụ GDĐH

Vụ KHTC,

Cục KTKĐCL,

Các trường ĐH, CĐ